Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) platí pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího dostupného na adrese www.truckmall.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.
 2.  Prodávající je společnost Truck Data Technology, s.r.o., se sídlem U Trati 886/52, Praha 10, IČO 27381269, zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115238, telefon +420 274 777 390, info@truckmall.cz.
 3. Kupujícím může být svéprávná fyzická osoba, právnická osoba, zejména nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
 4. Kupujícím spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále ve VOP jako „spotřebitel“).
 5. Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. bytová družstva, nadace a obecně prospěšné společnosti).
 6. Kupujícím podnikatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku. Podnikatel je zejména ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 7. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky

2. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě Prodávajícího mají pouze informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají ilustrativní charakter. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě, není-li stanoveno jinak. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Informace o slevě z ceny zboží obsahuje informaci o nejnižší ceně zboží, za kterou jej prodávající nabízel a prodával
  a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
  b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
  c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.
  Předchozí věta se nepoužije pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby.
 3. Objednávku zboží Kupující vytvoří postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat dostupném v internetovém obchodě Prodávajícího. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů Prodávajícího. Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů Prodávajícího uvedené v objednávce Kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko koupit přičemž musí zaškrtnout pole: "Odesláním objednávky se zavazuji k její úhradě.". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu Kupujícího
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v internetovém obchodě. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v oznámení o přijetí objednávky. Pokud Kupující cenu uvedenou v oznámení o přijetí objednávky neodsouhlasí do 2 dnů od doručení nové ceny, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3. Odvolání objednávky ze strany kupujícího

 1. Objednávka Kupujícího je považována za závaznou jejím odesláním a přijetím potvrzovacího mailu o přijetí objednávky. Do uplynutí této doby má Kupující možnost objednávku telefonicky nebo emailem bez udání důvodu odvolat.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku Kupujícího nebo její část), a to v následujících případech:

  a. objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
  b. výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží, nebo
  c. objednávka Kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů Prodávajícího.

 2.  Po odstoupení od smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu. V případě úhrady objednávky předem a neuskutečnění dohody o dodání jiného zboží, je prodávající povinnen vrátit celou kupní cenu na účet uvedený kupujícím, a to nejpozději do 14 dnů od dohody o odstoupení od kupní smlouvy.

5. Zvláštní práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Kupující spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) může v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo
  a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3
 3. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V rámci péče o zákazníky a snížení rizika při nákupu zboží poskytuje Prodávající stejná práva od kupní smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněz také nepodnikajícím právnickým osobám.
 4. Odstoupení od smlouvy spotřebitel Prodávajícímu odešle nebo předá ve 14denní lhůtě (dle odstavce 1.) Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží. Pro odstoupení lze využít tento formulář. Zboží je třeba odeslat na adresu sídla Prodávajícího.
 5. Spotřebitel je povinen do 14 dnů od či okamžiku odstoupení od smlouvy Prodávajícímu odeslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Lhůta je zachována, pokud odešle zboží před jejím uplynutím. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení poškození. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit kupní cenu do 14 dnů, nikoliv však dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží. Kupní cena bude vrácena na bankovní účet spotřebitele uvedený v Odstoupení od smlouvy.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo není-li kompletní, nelze zboží vrátit bez udání důvodu do 14 dnů.
 8. Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro spotřebitele s výjimkou úhrad podle ustanovení § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 občanského zákoníku. Vedlejší smlouvou podle předchozí věty je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno podnikatelem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.
 9. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 11. Výše uvedená ustanovení o odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele neplatí pro Kupující podnikatele. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, kdy si objednal nesprávný druh zboží (týká se zejména autosoučástek, které není možno vrátit výrobci). Kupující podnikatel má možnost si zjistit předem možnost vrácení zboží výrobci před samotnou koupí dotazem na kontaktní email Prodávajícího nebo telefonickým kontaktem na e-shop manažera Prodávajícího.

6. Reklamace, vrácení zboží, práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc
  a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností
  a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.
 6. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat. Kupující, který není spotřebitelem může vytknout vadu v době 12 měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak.
 7. Právo z vadného plnění spotřebiteli i kupujícímu, který není spotřebitelem, nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 8. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady dle odstavce 3., není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 9. V případě výskytu vady může spotřebitel prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat její odstranění a podle své volby buď:
  • požadovat dodání nové věci bez vady nebo
  • opravu věci,
  ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího
 10. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 11. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který spotřebitel věc koupil.
 12. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 13. Nepřevezme-li kupující, který není spotřebitel nebo spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, naleží prodávajícímu úplata za uskladnění nebo náklady spojené s opakovaným doručováním.
 14. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  a. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odstavce 10 a 11.
  b. se vada projeví opakovaně,
  c. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  d. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 15. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.
 16. Kupující, který není spotřebitel a spotřebitel je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace).
 17. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 19. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 18 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 20. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy
 21. Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 12 měsíců od převzetí a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  a. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  b. bezplatné odstranění vady opravou;
  c. přiměřenou slevu z kupní ceny,
  d. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 22. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 23. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující, který není spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 24. Při výměně zboží nebo v případě změny dodací adresy ze strany Kupujícího po odeslání zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu fakturovat cenu dopravy.

7. Dodací podmínky, termíny

 1. Místem plnění je sídlo, bydliště nebo místo podnikání Kupujícího uvedené v objednávce, neuvede-li Kupující v objednávce místo jiné. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího zaplacením kupní ceny.
 2. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Zboží na skladě je odesíláno zpravidla do druhého pracovního dne, ostatní zboží zpravidla do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. O delší dodací lhůtě je Kupující neprodleně informován
 3. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc spotřebiteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.
 4. Má-li prodávající spotřebiteli věc odeslat, je spotřebiteli odevzdána v okamžiku, kdy ji spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce spotřebitel, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc spotřebiteli odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva spotřebitele vůči dopravci tím nejsou dotčena.
 5. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; ustanovení § 1980 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.
 7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

8. Platební podmínky, doprava

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  a. platba v hotovosti při nákupu
  b. platba kartou při osobním převzetí zboží
  c. platba předem bankovním převodem
  d. platba dobírkou dopravci
  e. platba online přes platební bránu GoPay
 2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
 3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.
 4. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 5. Dle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 7. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
  a. osobní odběr (pobočky TRUCKMALL Praha a Borek - České Budějovice)
  b. doručení na výdejní místa v ČR i SR - Zásilkovna, DPD PickUp, Balíkovna
  c. zasílání přepravní službou po celé ČR - DPD, GLS, Česká Pošta, Zásilkovna
  d. zasílání přepravní službou po celé SR - DPD, GLS, Česká Pošta, Zásilkovna
 8. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávajícího nenese Prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit na info@truckmall.cz a poslat fotky včetně štítku a veškerého obalového materiálu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající je ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) správcem osobních údajů Kupujícího.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu Kupující poskytl nebo osobní údaje, které Prodávající získal na základě plnění objednávky, a to za účelem vyřízení objednávky.
 3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  a. plnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  b. oprávněný zájem Prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  c. souhlas Kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 5. Účelem zpracování osobních údajů je
  a. vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit,
  b. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Mezi naše partnery patří: Google LLC, Seznam.cz a.s. (zbozi.cz), Heureka Group a.s. (služba Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů), Facebook Ireland Ltd, Mailkit, s.r.o. (emailing), ITFutuRe s.r.o. (automatizace při zpracování objednávek), BHIT CZ s.r.o. (automatizace zpracování objednávek), BSSHOP s.r.o. (poskytovatel e-shopového řešení), H.P.H. centrum, s.r.o. (externí poskytovatel účetních služeb), STORMWARE s.r.o. (účetní systém Pohoda), Martin Pavliš (podpora v oblasti marketingu).
 6. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 7. Prodávající uchovává osobní údaje:
  a. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi jím a Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  b. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 8. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Prodávající osobní údaje vymaže.
 9. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy. Jsou jimi Česká pošta, s.p., Zásilkovna, s.r.o., DPD (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.), GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.).
 10. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 11. Za podmínek stanovených v GDPR má Kupující:
  a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  b. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  f. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Prodávajícího.
 12. Kupující má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 13. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 14. E-shop TRUCKMALL.cz dále informuje své zákazníky o tom, že má zájem neustále zkvalitňovat své služby a zvyšovat spokojenost zákazníků. V souvislosti s plněním výše uvedeného cíle zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum transakce, ID objednávky a informace o zakoupených produktech). Důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na zvyšování spokojenosti našich zákazníků a kvality našich služeb.
 15. Za účelem plnění tohoto cíle Vám po zakoupení našich produktů zašleme na Vaši adresu dotazník spokojenosti. Pro účely vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujeme s našimi partnery, provozovatelem webového portálu spolehliverecenze.cz a společností eKomi Holding GmbH, kterým za tímto účelem výše uvedené osobní údaje předáváme.
 16. Nebudete-li souhlasit se zasíláním dotazníku spokojenosti a předáváním Vašich osobních údajů výše jmenovaným společnostem, máte právo vznést proti tomuto zpracování osobních údajů námitku, a to buď na e-mail info@truckmall.cz, případně postupem uvedeným v dotazníku spokojenosti.

 

10.  Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

 3. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 4. Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých www stránkách a Kupující bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové obchodní podmínky vstoupí v účinnost. Kupující má právo změny obchodních podmínek písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Kupující změny obchodních podmínek v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním obchodních podmínek. V případě, že Kupující změny/nové úplně znění obchodních podmínek odmítne, jsou Prodávající i Kupující oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně obchodních podmínek druhé smluvní straně.

 5. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

 6. Odesláním objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán (po uplynutí doby dle bodu 3. těchto VOP).
  V případě potřeby kontaktujte prodejce, který Vám zašle Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 7. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10 resp. Městského soudu v Praze.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2023.

   

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies